SATIŞ VE İADE KOŞULLARI 

1- Uygulama Kapsamı

Tüm mal tedarikleri ve bununla ilişkili hizmetler münhasıran bu Genel Satış Şartları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Alıcı'nın kendi genel satış hüküm ve şartlarına yaptığı atıflar peşinen reddedilmektedir. Satıcı'nın Genel Satış Şartları gelecekte yapılacak tüm işler için de geçerli olacaktır. Bu Genel Satış Şartları'nda öngörülenin dışında hareket etmek için, Satıcı'dan bu yönde kesin yazılı onay alınması şarttır.

2- Teklif ve Kabul

Satıcı'nın fiyat teklifleri bağlayıcı  nitelikte olmayıp , Alıcı'ya yönelik bağlayıcı bir teklif sunma çağrısı olarak görülmelidir. Sözleşme Alıcı'nın sipariş vermesi (teklif) ve Satıcı'nın siparişi kabul etmesi ile akdedilir. Şayet kabul tekliften farklılık gösterir ise, o kabul Satıcı'nın yeni bağlayıcı olmayan teklifi halini alacaktır.

3- Ürün Kalitesi, Örnekler ve Numuneler; Garantiler

3.1- Başka türlü kararlaştırılmadıkça, mal kalitesi Satıcı'nın ürün spesifikasyonları ile belirlenmektedir.

3.2- Örnek ve numunelerin özellikleri, yalnızca mal kalitesini tanımladıkları/belirledikleri kesin olarak kabul edilmiş ise bağlayıcı olacaktır. 

3.3- Kalite ve raf-ömrü verileri ve diğer veriler, yalnızca bu nitelikte oldukları kararlaştırılmış ve belirlenmiş ise bir garanti teşkil edecektir.

4- Tavsiye

Satıcı tavsiyelerini elindeki bilgiler çerçevesinde yapmaktadır. Malın uygunluğu ve uygulanışı ile ilgili olarak verilen tavsiye ve bilgiler Alıcı'yı kendi araştırma ve testlerini gerçekleştirme sorumluluğundan kurtarmayacaktır.

5- Fiyatlar

Eğer Sözleşme tarihi ile sevkıyat tarihi arasında Satıcı'nın fiyatlarında veya Satıcı'nın ödeme şartlarında genel nitelikte değişiklik meydana gelir ise, Satıcı sevkıyat tarihinde geçerli olan fiyatı veya ödeme şartlarını uygulayabilir. Sitedeki fiyatlarımız toptan satış fiyatlarımızdır. 1000(Bin) adet ve üzeri sipariş fiyatlarıdır.


6- Teslimat

Nakliye tamamen alıcı firmaya aittir.

7- Taşıma Sırasındaki Hasarlar
Malın taşınması sırasında yaşanan hasarlara ilişkin hak talepleri doğrudan taşıyıcıya yapılmalıdır ve Satıcı'ya bir sureti iletilmelidir.

9- Ödemede Gecikme

9.1- Satınalma bedelinin gününde ödenmemesi sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin ciddi biçimde ihlal edilmesi anlamına gelecektir.

9.2- Alıcı ödemede temerrüde düştüğü takdirde, satıcı, ilgili fatura / faturalar üzerinde belirtilmiş faiz oranı üzerinden faiz işletmeye yetkili olacaktır.

10- Alıcı'nın Kusurlu Mallara İlişkin Hakları
  
10.1- Rutin muayene sırasında fark edilen kusurlar malın teslim alındığı tarihi takip eden dört hafta içinde Satıcı'ya bildirilmelidir; diğer kusurlar ise fark edildikleri tarihi takip eden dört hafta içinde bildirilmelidir. Bildirimler yazılı olarak yapılmalı ve bildirimlerde kusurların niteliği ve derecesi açık olarak belirtilmelidir.

10.2- Eğer mallar kusurlu ise ve Alıcı Madde 10.1 hükmüne uygun olarak durumu Satıcı'ya
bildirmiş ise, Alıcı'nın kanuni hakları olacaktır, şu şartla ki:

a) Satıcı'nın kusuru giderme veya Alıcı'ya kusurlu malların yerine kusursuz mal tedarik etme yollarından birini seçme hakkı olacaktır.

b) Satıcı yukarıdaki a) şıkkına göre iki teşebbüste bulunabilecektir. Satıcının belirlediği sürede şayet bu teşebbüsler sonuç vermez ise, Alıcı ya sözleşmeden çekilebilir ya da satınalma bedelinde indirim yapılmasını talep edebilir.

c) Kusur nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri ve kusur nedeniyle uğranılan kayıpların karşılanması ile ilgili olarak, Madde 11 hükümleri geçerli olacaktır.

10.3- Alıcı'nın kusurlu mallara ilişkin olarak ileri sürebileceği hak talepleri malların teslim alındığı tarihi takip eden bir yıllık zamanaşımı süresi ile sınırlıdır.
Aşağıda belirtilen durumlarda bir yıllık süre yerine yasal zamanaşımı süreleri uygulanacaktır:

a) kasıtlı suiistimal sorumluluğu,

b) bir kusurun hileyle saklanması,

c) olağan bir biçimde bir yapıya uygulandığında yapının kusurlu hale gelmesine sebebiyet verecek mal kusurluluğuna ilişkin Satıcı aleyhinde ileri sürülen hak talepleri,

d) Satıcı'nın ihmali veya vazife ihlali veya Satıcı'nın yasal temsilcisinin veya mümessilinin vazifeyi kasıtlı olarak veya ihmal neticesinde ihlali nedeniyle oluşan insan hayatı, bedeni ve sağlığı üzerindeki hasarlar ile ilgili olarak ileri sürülen hak talepleri,

e) Satıcı'nın ağır ihmali veya vazife ihlali veya Satıcı'nın yasal temsilcisinin veya mümessilinin vazifeyi kasıtlı olarak veya ağır ihmal neticesinde ihlali nedeniyle oluşan diğer zararlar ile ilgili olarak ileri sürülen hak talepleri,

f) Alıcı tüketim mallarının satın alınmasına ilişkin yasal düzenlemelere dayalı olarak rücu (recourse) talebinde bulunduğunda.

 11- Sorumluluk

Satıcı uğranılan zararlardan / hasarlardan esas olarak yasalar çerçevesinde sorumlu olacaktır. Sözleşme ile üstlenilen temel yükümlülükler basit bir ihmal sonucu ihlal edildiği takdirde, Satıcı'nın sorumluluğu buna özgü ortaya çıkan ve öngörülebilir olan kayıpların tazmin edilmesi ile sınırlı olacaktır. Satıcı sözleşmede temel nitelikte olmayan yükümlülüklerin basit bir ihmal sonucu ihlal edilmesi durumunda hiç bir sorumluluk taşımaz.  Bu yükümlülük kısıtlamaları insan hayatı, bedeni ve sağlığı ile ilgili meydana gelen hasarlar için uygulanmayacaktır.

12- Mahsup Etme

Alıcı , satıcının hak taleplerini yasal açıdan kendine ait bir hak olan ve taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan bir karşı talepten mahsup edebilecektir.

13- Teminat

Ödemede temerrüde düşüldüğü durumlar başta olmak üzere, eğer Alıcı'nın ödeme yapma kabiliyeti konusunda kabul edilebilir şüpheler söz konusu ise, Satıcı, daha sonra hak talebinde bulunma hakkına halel gelmeden, kredi dönemlerini iptal edebilir ve müteakip teslimatları avans ödeme yapılmasına veya sair teminat verilmesi şartına bağlayabilir.

14- Mülkiyet Haklarının Muhafazası

14.1- Mallar üzerindeki mülkiyet hakları satınalma bedeli tam olarak ödeninceye kadar Satıcı'ya ait olmaya devam edecektir.

14.2- Satıcı henüz sözleşmeden çekilmemiş olsa dahi mülkiyet haklarının elinde olması nedeniyle malları geri isteyebilir.

15- Mücbir Sebepler

Doğal afetler, savaş, grevler, lokavtlar, hammadde ve enerji yoklukları, nakliye zorlukları, üretim ekipmanlarındaki bozulmalar, patlama veya hükümet kararları gibi Satıcı'nın elinde olmayan nedenlerden kaynaklanan olaylar veya durumlar söz konusu olduğunda ve eğer söz konusu olay veya durumlar Satıcı'nın bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmesine engel teşkil ediyor ise, Satıcı o yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olmayacaktır. Söz konusu olay veya durumlar sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini Satıcı yönünden uzun bir süreyle ticari açıdan faydasız kıldığında veya Satıcı'nın kendi tedarikçileri nezdinde meydana geldiğinde de, aynı hüküm geçerli olacaktır. Eğer yukarıda sözü edilen olay veya durumlar 3 aydan fazla bir süreyle devam eder ise, Satıcı, Alıcı'nın herhangi bir tazminat isteme hakkı olmadan, sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır.

16- Ödeme Yeri

Mallar veya vesaik nerede teslim edilmiş olursa olsun, ödeme yeri Satıcı'nın işyerinin bulunduğu yer olacaktır.

17- Yazışmalar

Tarafların birbirlerine yapacakları bildirimler veya diğer yazışmalar yalnızca gönderilen tarafın eline geçtiği anda geçerli olacaktır. Eğer bir süre sınırlaması getirilmiş ise, bildirim veya diğer yazışmaların o süre sınırlaması içinde gönderilen tarafın eline geçmesi gerekmektedir.


18- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, Satıcı'nın tercihine bağlı olarak, Satıcı'nın iş merkezinin veya Alıcı'nın iş merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan mahkemelerde çözüme kavuşturulacaktır.
 

19- Uygulanacak Kanun

Sözleşme ile kurulan ilişki, 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri'ne İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (CISG) hükümleri - Alıcı'nın işyeri anılan Konvansiyon'a imza atmış bir devletin sınırları içinde olsun olmasın - dahil olmak üzere, Satıcı'nın genel merkezinin bulunduğu yerde geçerli olan kanunların hükmü altında olacaktır.

20- Sözleşme Dili

Eğer bu Genel Satış Şartları Alıcı'ya satış sözleşmesinin akdedildiği dile (Sözleşme Dili) ek olarak bir başka dilde takdim edilir ise, bu yalnızca Alıcı'ya kolaylık sağlanması amacı ile yapılmaktadır. Yorumlamada farklılıklar söz konusu olur ise, Sözleşme Dili ile yazılmış olan metin bağlayıcı olacaktır.

 

21- Satınalma yapan her alıcı peşinen bu şartları kabul etmiş sayılır.

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.